Cenový kalendář

Newsletter approval

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji, společnosti H & HOTELS s r. o., se sídlem: Václavské náměstí 839/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 458 09 534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C12375 (dále jen „společnost“), jako správci osobních údajů,

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:

jméno, příjmení, e-mailová adresa.

za účelem: mého oslovení s nabídkou služeb společnosti, včetně informování o službách, akcích, probíhajících soutěžích, odebírání novinek, zasílání speciálních adresných nabídek, zasílání přání k svátkům.

Společnost může osobní údaje sdílet s těmito kategoriemi zpracovatelů, kterým tyto osobní údaje na základě Vašeho zde uvedeného kontaktu můžeme poskytnout:
Marketingové agentury, eventové agentury, mediální agentury, členové distribuční sítě, provozovatel serverů, guest managementové agentury, infolinka.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Souhlas je udělen po dobu pěti let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat elektronicky na e-mailu dpo,hhotels,cz nebo písemně na adrese společnosti. Souhlas je možné odvolat kdykoliv, i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Zpracování Vašich tímto poskytnutých osobních údajů je prováděno společností jako správcem a jeho subdodavateli jako zpracovateli.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým společnost může osobní údaje poskytnout:
Marketingové agentury, eventové agentury, mediální agentury, členové distribuční sítě, provozovatel serverů, guest managementové agentury, infolinka. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona

Pokud máte pochybnosti o tom, že společnost Vaše OÚ zpracovává v souladu se zákonem, můžete požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů, a to na emailové adrese nebo poštovní adrese.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno zde.