Cenový kalendář

Souhlas se zpracováním osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení hosté, návštěvníci, klienti,

v rámci služeb, které Vám naše společnost H & HOTELS s r. o., se sídlem: Václavské náměstí 839/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 458 09 534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C12375 (dále jen „společnost“) poskytuje, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracování osobních údajů naší společností v souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecném nařízení o ochraně osobních údajů, pro které se již vžilo označení GDPR (dále jen „GDPR“).

 

Tímto dokumentem Vám tedy naše společnost předkládá základní informace, kterém jsme Vám jako správce osobních údajů povinni poskytnout. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách www.hhotels.cz

 

1.       Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů, které jste nám poskytli, je naše společnost (viz výše). Správce lze kontaktovat způsobem uvedeným v bodě 12 níže.

Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rámci těchto činností:

a)      rezervace ubytování v některém z našich hotelů; a/nebo

b)      rezervace místa v některé z našich restaurací,

pomocí rezervací služeb přes rezervační formulář na internetových stránkách http://www.hhotels.cz, nebo některé z individuálních webových stránek našich středisek, nebo popřípadě při zadání Vašeho kontaktního emailu na stejné adrese za účelem obdržení novinek o našich službách a akčních nabídkách.

 

Účel zpracování:

Vaše osobní údaje společnost zpracovává pro účely:

a.            uzavření smlouvy, správu a splnění smlouvy nebo jednání o smlouvě, a/nebo

b.            zaslání Vámi vyžádané obchodní nabídky či jiného obchodního sdělení, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný či smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správci, je od Vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout službu na základě smlouvy.

 

2.       Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje využijeme pro zaslání Vámi vyžádané obchodní nabídky či jiného obchodního sdělení. Navíc, pokud jste host ubytovaný v některém z našich hotelů, Vaše osobní údaje společnost zpracovává na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 235/2004, o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., to vše v rámci plnění zákonných povinností společnosti.

3.       Oprávnění ke zpracování:

Zákonnost zpracování je dána čl. 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů.

Zpracování tedy musíme provádět, aby bylo možné s Vámi uzavřít či plnit smlouvu, kterou jste s námi uzavřel/a, případně k tomu, abychom Vám mohli zaslat Vámi požadovanou nabídku či jiné obchodní sdělení. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy je standardním smluvním požadavkem. Pokud za tímto účelem své osobní údaje neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné plnit.

 

4.       Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností či k zajištění nabídky služeb či zaslání jiného obchodního sdělení společnost jako správce zpracovává následující kategorie Vašich osobních údajů:

a)      základní identifikační údaje a kontaktní údaje – jméno, příjmení, e-mail, doručovací adresa;

b)      informace o využívání služeb správce – jedná se o údaje o tom, jaké služby jste u správce využili;

c)       informace pro následnou komunikaci a newslettery se speciálními akcemi, slevou apod.

 

5.       Doba zpracování a archivace:

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy a dále 5 let od poskytnutí služeb. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik (oprávněný zájem správce).

 

6.       Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Vaše osobní údaje budou poskytnuty našemu obchodnímu partnerovi zabezpečujícímu chod našeho rezervačního systému a také správci našich webových stránek. Osobní údaje mohou být dále na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Společnost sdílí Vaše osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro společnost z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv, objednávek, rezervací atd. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány také externími pracovníky společnosti. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro společnost provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou společnost s nimi uzavřela.

7.       Zdroj osobních údajů:

 

8.       Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do zemí mimo Evropskou Unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace či jiných nadnárodních společností.  

 

9.       Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

10.   Jaká jsou Vaše další práva při zpracování osobních údajů?

Společnost dělá vše pro to, aby zpracování Vašich osobních údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána níže v tomto článku, která můžete u správce uplatnit. Jedná se o následující práva:

a)      Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů,

b)      Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům,

c)       Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,

d)      Právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,

e)      Právo na omezení nebo blokaci osobních údajů,

f)       Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování,

g)      Právo na výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe nebo pro jiného správce (právo na přenositelnost údajů),

h)      Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné, a

i)        Právo vyslovit přání a nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (v případě, že dochází k automatizovanému rozhodování).

 

11.   Jak tato svá práva můžete uplatnit?

Pro komunikaci se společností ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

 

Elektronicky na adrese: dpo,hhotels,cz

Telefonicky na telefonním čísle: +420 222 244 713

 

Písemně na adrese:

H & HOTELS s r. o.

Václavské náměstí 839/7

110 00 Praha 1 – Nové Město

 

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

 

12.   V případě dotazů, nejasností

V případě dotazů ohledem ochrany osobních údajů můžete kontaktovat osobu, jež u nás za tuto problematiku zodpovídá: dpo,hhotels,cz

 

13.   Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/